top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov

Centrum pre deti a rodiny Adam, Tesáre 344, 956 21  Tesáre, IČO: 31769411 ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon"), pod názvom Zásady ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;

 

 • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;

 

 • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;

 

 • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;

 

 • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;

 

 • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;

 

 • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;

 

 • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

Právne predpisy a s nimi súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

ÚCEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ˇ

Účel spracúvania osobných údajov

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

V rámci činnosti prevádzkovateľa dochádza ku spracúvaniu osobných údajov za účelom vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení Centrum pre deti a rodiny Adam, ktoré je zriadené na účel vykonávania resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia plnoletých fyzických osôb závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva, pričom osobné údaje sú spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa:

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu a následne na účely archivácie po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa a sú archivované na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích dôb.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

 • právo na prístup k osobným údajom. To znamená, že dotknutá osoba má právo vedieť, či prevádzkovateľ o nej spracúva osobné údaje a v prípade, že tomu tak je, má právo na prístup k týmto osobným údajom a tiež právo, aby jej prevádzkovateľ poskytol okrem ním spracúvaných osobných údajov o nej a taxatívne zákonom stanovené ďalšie informácie

 • právo na opravu osobných údajov. Ide o opravu v prípade, že osobné údaje sú nesprávne. Spracúvanie nesprávnych osobných údajov dotknutej osoby môže dotknutej osobe spôsobiť ujmu majetkového aj nemajetkového charakteru, je v záujme dotknutej osoby, ako aj prevádzkovateľa, aby sa spracúvali vždy správne a aktuálne osobné údaje. Ak dotknutá osoba zistí, že osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva, sú nesprávne, má ho o tom upovedomiť a požiadať, aby ich opravil a nesprávne osobné údaje zlikvidoval, pokiaľ nemá z iného osobitného zákona povinnosť aj nesprávne, teda skôr získané osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby archivovať.

 • právo na výmaz osobných údajov. Dotknutá osoba má právo uplatniť si, aby jej osobné údaje boli vymazané, zlikvidované a prestali sa spracúvať, ak je naplnený niektorý zo zákonných dôvodov stanovených v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať právo dotknutej osoby a obmedziť spracúvanie jej osobných údajov, kedy prevádzkovateľ počas uplatnenia si obmedzenia spracúvania dotknutou osobou, osobné údaje dotknutej osoby nespracúva, ale ich počas tejto doby iba uchováva.

 • právo na prenosnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo v prípade, že prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje automatizovanými prostriedkami spracúvania, možnosť získať jej osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom a interoperabilnom formáte a preniesť ich k ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to bez toho, aby prvý prevádzkovateľ, ktorému ich poskytla, jej v tom akokoľvek bránil alebo ju v tomto práve obmedzoval. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ získal na základe zmluvy, ktorej bola dotknutá osoba zmluvnou stranou.

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. Ak dotknutá osoba namietala spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, tak prevádzkovateľ osobné údaje tejto dotknutej osoby už na takéto účely spracúvať nesmie.

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https:// dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk v prípade, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle § 13 ods. 1 Zákona - spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a aspoň na jeden konkrétny účel,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa, tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Prevádzkovateľ prijal všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu vám túto skutočnosť oznámime.

Právne základy spracúvania osobných údajov

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu:

 

Ing. Slavomíra Božiková

bozikova.slavomira@gmail.com

tel.: 0915 950 679 

Zodpovedná osoba
bottom of page