top of page
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon

CENTRUM PRE DETI 

A RODINY ADAM

S RESOCIALIZAČNÝM PROGRAMOM

Vitajte na našej stránke. Ak máte vy, alebo niekto z Vašich blízkych problém so závislosťou na alkohole, drogách či hazardných hrách, našli ste to správne miesto pre začiatok svojej novej cesty. Nájdite v sebe odvahu a chuť bojovať za lepší a krajší život pod odborným vedením nášho tímu a v prostredí na to utvorenom.

Nemusíte vidieť celé schodisko. Proste urobte prvý krok.

- Martin Luther King 

Naše poslanie

Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele poskytuje Centrum pre deti a rodiny Adam starostlivosť dospelým mužom závislým od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva. Odbornú pomoc a starostlivosť týmto osobám poskytujú naši sociálni pracovníci, psychológovia a pedagóg. Plnoletá fyzická osoba prichádza do centra na základe odporúčania kurátora, ktorý dohliada na celý proces resocializácie závislej osoby a s centrom úzko spolupracuje. Resocializačný program centra je vytvorený tak, aby bol zvládnuteľný pre každého, a aby poskytoval také modelové situácie, ktoré umožňujú dobrý tréning správania sa a zvládania záťažových situácií. Proces resocializácie je dlhodobý, preto je dĺžka resocializačného programu v centre 12 až 24 mesiacov, podľa individuálnych potrieb jednotlivca. Poslaním centra je poskytnúť závislým osobám bezpečné prostredie, v ktorom sa budú zúčastňovať na resocializačnom programe podporujúcom ich postupné sociálne začlenenie, v spolupráci s orgánmi v zmysle ustanovení zákona č. 305/2005 z. z.

Usilujeme sa

1. Poskytovať závislej osobe profesionálnu pomoc a starostlivosť vedúcu k zdravému životnému štýlu a trvalej abstinencii.

2. Znovu vybudovať aktívnu adaptáciu závislej osoby na spoločenský systém a dosiahnuť také zmeny v jej správaní, ktoré umožnia jej postupné sociálne začlenenie a návrat do reálneho života v prirodzenom prostredí.

3. Podľa možností spolupracovať s rodinnými príslušníkmi závislého jedinca a zapojiť rodinu do resocializačného procesu.

4. Zamestnanci centra priebežne absolvujú rôzne formy vzdelávania, prednášok a supervízií, ktoré im pomáhajú pri skvalitňovaní ich práce a zvyšujú profesionalitu práce centra.

Co robíme

ˇ

01

Závislým osobám vytvárame bezpečné prostredie, kde môžu bezprostredne po ukončení liečby v zdravotníckom zariadení pokračovať v načatej zmene osobnosti závislého jedinca až k úplnej abstinencii a jeho reintegrácie do spoločnosti. Profesionálny tím nášho centra ponúka závislej osobe nielen odbornú pomoc a starostlivosť, ale aj pochopenie, životnú skúsenosť a nádej pri novom smerovaní na ceste k sebapoznaniu, nezávislosti a seba-uplatneniu.

02

Skupina prispieva k dozrievaniu závislej osoby, k jej emocionálnej rovnováhe, k fixácii proabstinenčných postojov a stereotypov, k efektívnejšiemu výkonu spoločenských rolí. Skupina urýchľuje, ba v niektorých prípadoch dokonca umožňuje, aby sa prechod z jednej fázy resocializačného programu do druhej vôbec uskutočnil. Skupina poskytuje podporu v abstinencii a urýchľuje obnovu vnútorných síl potrebných na návrat do bežného života.

03

Plne podporujeme rozvoj kompetencií závislej osoby prostredníctvom nácviku pracovných zručností, tvorivých dielní, organizovaním kultúrnych a športových aktivít, výletov a inými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa závislá osoba naučí zmysluplne tráviť voľný čas a postupne si osvojí celé spektrum činností potrebných pre bežný život, až kým sa nestanú úplne prirodzenou súčasťou jej života.

04

Vykonávame aj edukačné aktivity, pretože proces učenia a proces vývoja osobnosti spolu úzko súvisia. Vývoj osobnosti je možný len za účasti na učení sa, pretože prostredníctvom učenia sa uvoľňujú potencionálne možnosti človeka. Naše edukačné aktivity zohľadňujú charakteristiku závislých jednotlivcov, sú adresné a prispôsobujú sa podmienkam resocializačného programu za pred-pokladu dodržiavania základných princípov vzdelávania. Ďalej zabez-pečujeme zdravotnú starostlivosť, a to prostredníctvom poskytovateľa zdra-votnej starostlivosti (všeobecný lekár, stomatológ, psychiater, prípadne iný špecialista).

332

drogovo závislých osôb ukončilo resocializačný program v našom centre od nášho vzniku

15

súčasná kapacita centra

1

skupina dospelých osôb závislých na alkohole, drogách alebo hazardných hrách

Snažíme sa o aktivizovanie vnútorných schopností dospelej drogovo závislej osoby na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov drogových závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí. Abstinenciu vnímame ako vyššiu formu nepitia, ako skutočnú hodnotu, ktorá je nezdielnou súčasťou zdravého životného štýlu.

bottom of page